موندیاله زنده

در این مدت کودکان و نوجوانانی که مجبور به زندگی در مکانهای زندگی مشترک هستند بهخاطرِ همهگیری کووید ۱۹ نمیتوانستند، یا بسیار کم میتوانستند، از خانه بیرون بیایند. به همین دلیل برنامههای (هنری) ما لغو شد، روابطِ اجتماعی ناگهان قطع شد و پیشنهادِ «در خانه بمان» اعتبار یافت. همزمان بسیاری از هنرمندان مخاطبین، شرکتکنندگان در پروژهها و واسطههای هنری خود را از دست دادند.

در این شرایط بود که این ایده بوجود آمد: یک مکانِ ملاقاتِ دیجیتالی برای کودکان و نوجوانان؛ مکانی که از طریق تلفنهمراه فراخوانی شود. کانالِ یوتیوبِ «موندیاله زنده» با برنامههایی به زبانهای گوناگون توسطِ هنرمندانی با ارتباطاتِ میانگروهی پُرشد. این برنامهها هنوزهمچون گذشته در این کانال در دسترس است؛ برنامههایی تشویقکننده برای فعالشدن، بارگذاری، همبستهگی و انجامدادنِ کارِ هنری ـ همسایهگی دیجیتال.

Videos