منابع

موندیاله زنده

کُنشِ شهری دیجیتال: هنگامی که فعالیتهای عمومی بهخاطرِ همهگیری ویروسِ کرونا به تعطیلی کشیده شد، برلین موندیاله به مدتِ یک ماه برنامهی زنده در کانالِ یوتیوب به زبانهای مختلفِ جاری در برلین کنونی داشت.