در مورد برلین موندیاله

برلین موندیاله شبکه‌ی گسترده‌ی کُنشِ شهری درسطحِ برلین، شکل‌گرفته از طرفِ کنشگرانِ فرهنگی وهنرمندان است.

چه می کنیم

برلین موندیاله شبکه‌ی گسترده‌ی کُنشِ شهری درسطحِ برلین، شکل‌گرفته از طرفِ کنشگرانِ فرهنگی وهنرمندان است. ما می‌خواهیم فضایی را فراهم آوریم که هنر خوب از همه‌کَس و هنر خوب با همه،‌ به‌گونه‌یی ساختارمند شناخته وعرضه شود؛ هنری متناسب با ریشه‌های گوناگون و در حالِ پیشرفتِ برلینِ‌ کنونی. به همین خاطر از سال ۲۰۱۴همکاری‌های هنری را در عرصه‌های مهاجرت، پناهندگی و تبعید آغاز،‌ پشتیبانی و ارزش‌گذاری کرده‌ایم

افرادی را گردِ هم میآوریم که بهندرت در یک شرایطِ برابر با هم برخورد میکنندما درها و مکانهایی را مییابیم، باز میکنیم و یا ایجاد میکنیم
ما کُنشگرانِ فرهنگی، نهادها و پروژههای خودجوش را به شیوهیی معنوی، عملی و فرایندمحورهمراهی و پشتیبانی میکنیمما برای تنوعِ کُنشِ شهری، فراگیرتر از محلهها و منطقهها، با تکیه بر مشارکتِ گستردهترِ کُنشگران در فرهنگ و هنرِ برلین، رایزنی و مشاوره میکنیم

پیدایش

۲۰۱۵-۲۰۱۴طرح و اندیشهی برلین موندیاله در سالِ ۲۰۱۳ توسطِ اعضای شورای هنر و شورای پناهندگان برلین شکل گرفته و رشد یافته است: «امکانِ دسترسی به فرهنگ و هنر» برای انسانهایی که ناچار به زندگی در اقامتگاههای پناهندگان هستند. در سال ۲۰۱۴ برلین موندیاله آغاز به ایجادِ پیوند و همکاری با نهادهای فرهنگی و اسکان پناهندگان در برلین کرد. پیوسته چارچوبهای گوناگونی از آموزشِ فرهنگی با و برای کودکان و نوجوانان به اجرا درآورده شد. اینگونه شبکهیی از کُنشگرانِ فرهنگی در عرصههای مهاجرت، پناهندگی و تبعید توسعه یافت که توانست به لطفِ ساختارهای ایجادشدهی منعطف ـ بهویژه در سالِ ۲۰۱۵ معروف به «تابستانِ مهاجرت» ـ به شرایطِ جدید واکنش نشان دهد. این شبکه در پاییز ۲۰۱۵ تقریباً دو برابر شده بود. این پروژه برای دو سال اول توسط صندوق پروژههای آموزش فرهنگی پشتیبانی مالی شده است و از آن زمان تا کنون توسطِ شبکه فرهنگی نویکلن Kulturnetzwerk Neukölln e.V پشتیبانی مالی میشود.
۲۰۱۷-۲۰۱۶با موافقتِ پشتیبانی مالی از طرفِ برنامهی کلانِ همگرایی و امنیت تعدادِ هموندان از آگوست سال ۲۰۱۶ تا پایانِ ۲۰۱۷ رو به ازدیاد گذاشت و به همهی منطقههای دوازدهگانهی برلین گسترش یافت. افزون بر این از سالِ ۲۰۱۶ پروژههای گروهیِ «مهاجر» خودگردان، انجمنهای خودگردان و مبتکران در شبکه پذیرفته شدهاند. در این سال برلین موندیاله به مرکزی با توانایی جهتگیریهای متنوع توسعه یافت و نقطهتماسی برای هنرمندانِ در تبعید شد.
۲۰۱۶-۲۰۱۸این پروژه توانست در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بهگونهیی پایدار خود را بهعنوانِ شبکهیی فرامنطقهیی با کُنشِ شهری تثبیت کند. از زمانِ بنیانگذاری، سالِ ۲۰۱۴، تا پایانِ سالِ ۲۰۱۹ بیش از ۱۵۰ کُنشگر و نهاد با برلین موندیاله همکاری خلاقانه داشتند وهموندانِ قدیمی پس از سالها همکاری مداوم، با هدفِ تشکیلِ شبکههای محلی بزرگتر یکپارچه شدند.
۲۰۲۱-۲۰۲۰برلین موندیاله از سالِ ۲۰۲۰ خود را در مرحلهی جدیدی از فعالیتهایش یافته است و بیشتر روی نقاطِ پیوندِ شهری کار میکند. در این مرحله تمرکزِ ما بر فضاهای اجتماعی با زیرساختهای فرهنگی است بهویژه در محلههای BENN است. همراه با همکارانِ جدید و قدیمی میبایست آزمایشگاههای مشارکتی برای تمرینِ کنشِ شهری و شبکههای محلی ایجاد شوند. ما در حال حاضر مشغولِ همکاری و شبکهسازی بهویژه در محلهی Wassertorkiez منطقههای کرویتسبِرگ و مارتسان هستیم؛ محلهها و منطقههای دیگر نیز در دستورکارمان قرار دارد. گوش به زنگ باشید! جزییاتِ برنامه و همچنین شرطهای بنیادی همکاری با ما را میتوانید در زیر ببینید (پایهبرنامهی ۲۰۲۰).

«کُنشِ شهری» چیست؟

کُنشِ شهری پیوندی بینِ چشم اندازهای واقعی کُنش‌های محلی در فضاهای اجتماعی شهری با چشم‌اندازهای هنری، اهدافِ درازمدتِ سیاسی و سیاست‌های فرهنگی در توسعه‌ی شهری برقرار می‌کند. کُنشِ شهری مفهومی‌ میان‌رشته‌یی است و مکانی مناسب برای گردهمایی بخش‌های زیر ارایه می‌کند: عناصرِ مشارکتی، شکل‌های اجرایی، کُنش‌های پژوهشی، توانمندسازی، اجتماع‌سازی، فعالیت‌ در محله، آموزشِ فرهنگی، جامعه‌فرهنگ، مشارکت، تئاتر، رقص، هنرهای تجسمی، معماری و بسیار بیش‌تر از این موارد. (پایه‌برنامه‌ی سال 2020، به بنیادهای کُنشِ شهری شورای هنری نگاه کنید: vgl. AG urbane Praxis des Rates für die Künste) مفهومِ کُنشِ شهری برای برلین موندیاله بیش از همه در کُنشی ریشه‌یی، متنوع، مبتنی بر همکاری و یادگیری معنا می‌یابد. ما به عنوان شبکه‌یی با استراتژی هنری سعی می‌کنیم کارهای مقطعی محلی، و به همان نسبت سطوحِ ساختاری را، تداوم بخشیم.